Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 5 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 5 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

III. třída

Vítejte na stránkách III.třídy

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Janíková

Kontakt: l.janikova@zsborsice.cz


Třídní schůzky ve školním roce 2015/2016


14. 9. 2015 od 16:00 hod.

9. 11. 2015, konzultace od 16:00 hodin

11. 4. 2016

​​18.2. 2016 v 16:30 hodin

11. 4. 2016 v 16:00 hodin

Plavecký výcvik

8. září jsme opět zahájili výcvik a zdokonalujeme se v plaveckém stylu. Doufáme, že se z nás stanou plavci a toto snažení završíme v lednu plaveckými závody.

Aktuality ze 3. třídy


25. 9. - atletický čtyřboj v Polešovicích

Gratulujeme Lucii Hrobařové za získání zlaté medaile a děkujeme všem zúčastněným za snahu!

1. 10. -  představení pro děti "Muzikantem ze dne na den?" 

7. 10. - návštěva muzea Plk. Stanislava Mikuly

9. 10. - průvod světlušek

19.10. - výukový program od firmy Seiferos, seznámení s dravci

12.11. - divadelní představení ve Zlíně

18.11.- výukový program ekol. centra Žabka

23.11.- 4.12.- projekt Povolání

26.11. - exkurze do stolárny

3. 12. - exkurze do Cipresu

10.12. - vánoční dílničky v ZŠ Boršice

16. 12. - dílničky ve Slováckém muzeu a výstava ilustrací Heleny                Zmatlíkové

17.12.- varhanní koncert v kostele

 1. 1. - třídní kolo Zazpívej, slavíčku
 1. 1. -scénické čtení pohádek herci Slováckého divadla

22.2.- 25.2.- projekt Putování vesmírem

17. 3. -návštěva knihovny

18. 3.- divadelní představení

23. 3. - Noc s Andersenem

29. 4. Den Země v Kovosteelu

 2. 5.  Poznáváme přírodu smysly a hrou, výukový program

          ekologického centra Žabka

3.  5.  divadelní představení

Vyhodnocení dobrovolných úkolů a  smajlíků v daném měsíci

Září

Říjen

Listopad

Prosinec
Leden a únor

Březen

 Duben

Návštěva muzea 


Dne 7. 10. jsme navštívili muzeum plk. Stanislava Mikuly, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, které k výuce později využijeme. 

Výukový program Seiferos

Dne 19. 10. jsme zhlédli zajímavý program společnosti Seiferos, která se zabývá ochranou dravců. Žáci byli poučeni, jak se chovat v blízkosti dravce, seznámili se s mnoha druhy, i těmi, kteří jsou na pokraji vyhubení. Odměnou byla pro všechny možnost pohladit si výra velkého a podívat se na letové ukázky dravců i imitaci lovu. Více se můžete podívat na www.seiferos.cz

Projektový den

Dne 16.11. jsme se neučili, v rámci projektového dne jsme se věnovali čtenářským a výtvarným dílnám.

Výukový program ekolog.centra Žabka

Ve středu 18.11. jsme se ve výukovém programu Od semínka po svačinu na chvíli stali pekaři a tím zároveň zahájili náš projekt Povolání. Těsto jsme zadělali, zpracovali, vytvarovali placky a upekli. Potom jsme je namazali vlastnoručně stlučeným máslem a snědli. 

Projekt Povolání

V listopadu a prosinci proběhl ve třídě čtrnáctidenní projekt   Povolání, v rámci kterého jsme pracovali ve skupinách, plnili různé úkoly, luštili tajenky, hráli pantomimu, ale hlavně jsme si pomáhali a získávali hravou formou nové a zajímavé informace. Také jsme navštívili stolárnu a firmu Cipres, děkuji tímto panu Dvouletému za prohlídku a panu Hrobařovi za zprostředkování návštěvy.

Mikulášská nadílka

Tvoření ve Slováckém muzeu

Vše nejlepší do nového roku, hodně zdraví, štěstí a radosti přeji Vám všem!        

                                                Lenka Janíková                         

  Hry se sněhem a na sněhu v lednu

  Setkání s herci Slováckého divadla

  Dne 20. ledna nás navštívili herci Slováckého divadla se scénickým čtením z knihy R. Dahl Čarodějnice.

  Putování vesmírem- projekt

  Návštěva knihovny

  17.3. jsme navštívili místní knihovnu, kde jsme si nejen upevnili znalosti o vyhledávání knih v knihovně, ale dozvěděli jsme se i užitečné informace o Františku Horenském, podle kterého se teď naše škola jmenuje. Děkujeme paní Víchové za připravenou soutěž i přednášku o učiteli F. Horenském.  Noc s Andersenem


  Žáci 3. a 5. třídy se zapojili do akce knihoven a uspořádali ve středu 23. 3. 2016 Noc s Andersenem.

  Na noc se všichni těšili, proto přípravy začaly již dopoledne pečením perníků a velikonočních beránků a po pár hodinách od ukončení výuky jsme se zase v dobré náladě sešli ve škole, kde nás čekala spousta zajímavých úkolů spojených se spisovatelem H. Ch. Andersenem. Protože jsme se ale sešli těsně před Velikonocemi, část večera jsme věnovali zdobení perníků, po instruktáži paní Bohumily Hulínové, které tímto děkujeme. Mezitím jsme po dvojicích listovali knihami jmenovaného autora a snažili se získat co nejvíce informací do připraveného listu. Poté jsme ještě zopakovali vše, co víme o profesích obecně a zvláště jsme se věnovali té spisovatelské. Při návštěvě pekárny i druhý den ráno jsme si povídali i o dalších profesích- pekař, ekonom, psovod, cvičitel psů aj. a uvědomovali si důležitost každého povolání. Děkujeme panu Varmužovi za umožnění prohlídky pekárny i sladkou odměnu a pečivo ke snídani.

  Po návratu z pekárny následovalo hlavní seznámení se spisovatelem, jeho životopisem, luštění kvízu a poslech nahrávky Expedice z pohlednice autora V. Maňáka. Po večerní hygieně nechyběla ani andersenovská pohádka, kratší pro třeťáky a delší pro páťáky. Noc byla již klidná a někteří vítali ráno před 6. hodinou ranní, někteří naopak vydrželi až do budíčku a připravené snídaně. Po úklidu nás čekalo setkání s panem Krpálkem a jeho vodící fenkou, což byla příjemná tečka a naladění na lidskou strunu před svátečními dny. I panu Krpálkovi patří náš dík za předání svých zkušeností i strávený čas.

                                                                                             

  Úspěch v jarní atletické soutěži

  Gratulujeme k 1. místu Štěpánu Halámkovi a Lucii Hrobařové.  Den Země v Kovosteelu  Výukový program Poznáváme přírodu smysly a hrou

  2. 5. jsme si vyzkoušeli svých 5 smyslů při poznávání přírody a dozvěděli se spoustu zajímavostí ze zvířecí říše.
  Projekt Lidské tělo

  V květnu, v rámci projektu Lidské tělo, jsme zpracovávali informace o lidském těle různou formou, pracovali jsme individuálně, ve dvojicích i skupinově, propojili jsme učivo českého jazyka, matematiky i prvouky, vyhledávali jsme informace v encyklopediích a procvičovali učivo u interaktivní tabule. V rámci projektu proběhla i beseda o zdravé výživě, kterou vedla, se svými odbornými znalostmi, paní Frýbortová, které tímto moc děkuji.

  Basketbalová Road Show
  T-Mobile běh

  Školní výlet na Pálavu


  23. června jsme se vydali společně s 5. třídou na dvoudenní výlet na Pálavu. I přes velmi horké počasí jsme túru bez problémů všichni zvládli a těšili se na vykoupání v bazénu. Předtím nás ale čekalo několik zastavení, v zahradách zámku, na Kozím hrádku i v jeskyních Turold, kde jsme se příjemně zchladili. Nakonec jsme pokořili i vrchol v podobě Dívčích hradů a zaslouženě si užili vysněné koupání i večeři, která sice není nejzdravější, ale po dvaceti kilometrové túře nám přišla k chuti. Druhý den, po snídani, jsme se vydali do Archeoskanzenu v Pavlově, kde program prohlídkou okolí a obědem končil a následoval přesun do Břeclavi na vlak a domů. Jsme rády, že si výlet děti užily a v pořádku jsme Vám je předaly.  Projektový den Život v přírodě a u rybníka

  Návštěva muzea plk. Stanislava Mikuly

  Výukový program Seiferos

  Projektový den

  Výukový program Od semínka po svačinu

  Projekt Povolání

  Mikuláš

  Vánoční besídka

  Scénické čtení

  Plavecké závody

  Třídní kolo Zazpívej, slavíčku

  Návštěva knihovny

  Den Země v Kovosteelu
  Výukový program Poznáváme přírodu smysly a hrou

  Projekt Lidské tělo  T-Mobile běh  Výlet

  Projektový den Život v přírodě a u rybníka

  Angličtina

  zde k dispozici slovník a další materiály pro výuku anglického jazyka

  copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

  web by icard.cz