Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 5 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 5 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

Zákon č. 106/1999 Sb.

Způsob, jakým škola naplňuje úkoly vyplývající ze zákona č.106/1999 Sb.

Základní škola Františka Horenského, Boršice, příspěvková organizace
IČO: 75023547
Bank. spojení: KB, č.ú.: 86-3952730207/0100
Tel./Fax: 572501148 Boršice 540, 687 09 Boršice
E-mail: zsborsice@uhedu.cz

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  I. Obecná ustanovení

  Jako statutární orgán školy vydávám tuto směrnici o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů(dále jen zákon) stanoví povinnost státních orgánů, orgánů územní samosprávy, veřejných institucí hospodařících s veřejnými prostředky a dalších povinných subjektů poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, stanoví podmínky, za nichž se informace poskytují, a stanoví postup vyřizování žádostí.

  II. Základní informace

  Základní škola je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je obec Boršice. Součásti příspěvkové organizace jsou: základní škola, školní družina a školní klub. Ředitel školy je jmenován na základě konkurzního řízení vyhlášeného zřizovatelem školy. Pravomoci a působnost ředitele školy je dána zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.

  III. Přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení

  Pracovníky oprávněnými k přijímání žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení jsou:

  a) ředitel školy Mgr. Tomáš Kordula, 572501148, e-mail: zsborsice@uhedu.cz

  b) zástupkyně ředitele školy: Mgr. Lenka Daníčková, 576 514 002

  c) hospodářka školy Ing. Jitka Durníková, 576514003

  IV. Postup při vyřizování žádostí a odvolání se

  Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení je k dispozici k nahlédnutí v kanceláři školy. Postup stanoví zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.

  Odvolání je přípustné proti rozhodnutí ředitele školy podle § 165, odst. 2 zákona č. 561/204 Sb., v platném znění ve lhůtě uvedené v rozhodnutí podáním u ředitele školy, který odvolání postoupí k vyřízení a konečnému rozhodnutí krajskému úřadu.

  V. Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se organizace při výkonu své působnosti řídí

  • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých dalších náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění
  • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění
  • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
  • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

  Všechny výše uvedené zákony a vyhlášky jsou k dispozici v kanceláři školy v úředních hodinách pro veřejnost ve středu od 14.00 do 16.00 hod. nebo na základě telefonické dohody s některou z určených osob podle článku 3.

  VI. Závěrečná ustanovení

  Výroční zprávy školy jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

  Součástí této směrnice jsou přílohy: sazebník úhrad a vzor žádosti o poskytnutí informací, stížností, podnětů a oznámení.

  Tato směrnice nabývá platnosti 10.1. 2009.


  V Boršicích 1. 2. 2016

  Mgr. Tomáš Kordula, ředitel školy


  Příloha č.1

  Sazebník úhrad

  Sazebník úhrad je stanoven v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn z poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

  Hradí se skutečné náklady na materiál a mzdu pracovníka poskytujícího informace.

  • Kopie A4 černobílá jednostranná 1 Kč/ks, oboustranná 2 Kč/ks
  • Kopie A4 barevná jednostranná 4 Kč/ks, oboustranná 8 Kč/ks
  • CD - ROM 15 Kč/ks
  • Cena za 1 hodinu práce 100 Kč
  • Poštovné dle sazebníku České pošty + cena obálky

  copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

  web by icard.cz