Novinky ze školy

Zahájení školního roku 2016 - 2017

před 5 roky, 30.8.2016

Seznam pomůcek a sešitů pro školní rok 2016-17

před 5 roky, 16.8.2016

Pomůcky do VV a sešity pro II. stupeň

Přání k prázdninám

před 5 roky, 1.7.2016

1.7.2016

Poslední výlet deváťáků

před 5 roky, 24.6.2016

20. - 22. 6. 2016

Organizace školního roku

Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

Podradovany 190 je úplnou základní školou.


Odloučené součásti: 

01.Dolní škola pro 1. - 5. ročníkBoršice, U Hřiště 540
02.Mateřská škola a školní jídelnaBoršice, U Hřiště 500Součástí školy je školní družina a školní klub.


Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, estetickou, pracovní, ekologickou a tělesnou výchovu žáků. Umožňuje náboženskou výchovu. Základní škola realizuje pro žáky další studium, zájmovou činnost a výchovně vzdělávací kurzy, umožňuje žákům přístup k internetu.


Organizace základní školy:


Základní škola je tvořena I. stupněm pro 1. až 5. ročník na dolní škole a II. stupněm pro 6. až 9. ročník na horní škole. Na I. stupni ZŠ je 6 tříd v pěti ročnících, II. stupeň má 4 třídy. Jsou otevřena dvě oddělení školní družiny. Školu  řídí  ředitel. V případě nepřítomnosti ředitele je pověřen řízením zástupce ředitele, pak výchovný poradce, v mateřské škole pak vedoucí učitelka pro předškolní výchovu, jejichž kompetence a pravomoci jsou stanoveny v náplni práce.


Mateřská škola je tvořena třemi třídami. Je ustanovena zástupkyně ředitele pro MŠ, která je podřízena zástupci ředitele školy a její kompetence a pravomoce jsou stanoveny v náplni práce.    

Součástí základní školy je školní jídelna. Je ustanovena vedoucí školní jídelny, která je přímo podřízena zástupci ředitele školy a její kompetence a pravomoce jsou stanoveny v náplni práce. 


Školní družina je zřízena pro žáky I. stupně základní školy a slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování. Činnosti školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti nezúčastní plný počet žáků, stanovený pro oddělení.

Školní klub je zřízen pro žáky II. stupně základní školy a slouží k výchově, vzdělávání a zájmové činnost žáků školy. Školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování. Činnosti školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do školního klubu, pokud se této činnosti nezúčastní plný počet žáků stanovených pro skupinu.

Organizace školního klubu:

Školní klub je tvořen skupinami žáků  podle zájmu.  Skupiny jsou naplňovány od počtu 10 do počtu 15 žáků, výjimku tvoří šachový kroužek. S jednotlivými vedoucími kroužků jsou uzavírány smlouvy na dohodu o pracovní činnosti.


     Oddělení školního klubu:

         - TOM (turistický oddíl mládeže)   

         - šachový kroužek

         - sborový zpěv

         - taneční

         - pohybový kroužek

Dále je ve škole zabezpečena mimoškolní výtvarná  a hudební výuka Slováckou základní uměleckou školou Uherské Hradiště.


Poradní orgány ředitele školy:

  • a. pedagogická rada
  • b. metodická sdružení a předmětové komise pro otázky výuky
  • c. školská rada
  • d. shromáždění provozních zaměstnanců
  • e. žákovský parlament


Zastupitelnost ředitele:

V době nepřítomnosti ředitele školy ho zastupuje zástupce ředitele, v případě jeho nepřítomnosti řídí školu výchovný poradce, mateřskou školu vedoucí učitelka.


Název zřizovatele:

Obec Boršice, okres Uherské Hradiště

687 09 Boršice

IČO: 290823

Právní forma: obec


Název a sídlo příspěvkové organizace:

Základní škola a Mateřská škola Boršice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

687 09 Boršice, Podradovany 190

IČO: 75023547

Právní forma : příspěvková organizace

Identifikátor zařízení: 600 124 355

IZO: 102 731 845

Zařazení do sítě škol: 2.2.1996


ředitel školyMgr. Tomáš KozákDolní 377, Uherské Hradiště
datum konkurzu20. 08. 2012
jmenování do funkce21. 08. 2012zástupce řediteleMgr. Lenka DaníčkováBoršice, Podevsí 698
jmenování do funkce21. 08. 2012zástupce ředitele pro MŠDagmar CilečkováBoršice
jmenování do funkce06. 06. 2003Školská rada:

Rada školy je zřízena od 01. 11. 2005

Mgr. Petra Dostálová - předsedkyně školské rady  

Mgr. Libor Marčík                                          

Mgr. Alena Vlčková                                                       

Mgr. Radim Zapletal

Mgr. Jitka Frýbortová

Bc. Martina Martináková

Volby do školské rady proběhly 10. 10. 2014.


Plán  třídních schůzek a pedagogických rad:

Pedagogické rady:

26. 08. 2014 - 9:00

10. 11. 2014 - 13:30

26. 01. 2015 - 13:30

13. 04. 2015 - 13:30

22. 06. 2015 - 13:30

Třídní schůzky:

15. 09. 2014 – plenární schůzka, volby SRPŠ, 16:00 I. stupeň, 16:30 II. stupeň

10. 11. 2014 – hodnocení 1. čtvrtletí, 16:00 I. stupeň, 16:30 II. stupeň

13. 04. 2015 – hodnocení 3. čtvrtletí, 16:00 I. stupeň, 16:30 II. stupeň

prosinec 2014 – IX. třída – VP – přijímací řízení


Součástí této směrnice je organizační struktura ZŠ a MŠ


 Boršice   26. 08. 2014           Mgr. Tomáš Kozák, ředitel školy

copyright © 2013 Základní škola a mateřská škola Boršice

web by icard.cz